องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญหนัก ทำนุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 084-4715701
นายบุญหนัก ทำนุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 084-4715701
แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566

สถิติ sitemap
วันนี้ 480
เดือนนี้3,283
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)35,403
ทั้งหมด 61,581

info ITA 2566
IIT 2566


image กิจกรรมประชาสัมพันธ์
สร้างสรรค์ประเทศไทย_พร้อมใจไปเลือกตั้ง
ขอแสดงความยินดี กับ สิบตรี กิตติชัย คำแสนราช นักกีฬาตะกร้อชินลงทีมชาติไทย
การจัดนิทรรศการการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
กิจกรรม Kic off จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ประชุมหารือการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 2/2566
มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับญาติของ นายติ่ง วงสารี (ผู้เสียชีวิต) ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

folder ข่าวประกาศ/คำสั่ง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ grade
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศการเเจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ปรจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

camera_alt ภาพกิจกรรม
รับลงทะเบียนใช้งานระบบรับรองการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) [21 พฤศจิกายน 2566]
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น (การลงแขกเกี่ยวข้าว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [17 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมเข้าแถว วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 [13 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1/2567 [31 ตุลาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ปลัด อบต.
พันจ่าเอก ตรีพงศ์ เสาร์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 085-6899554
พันจ่าเอก ตรีพงศ์ เสาร์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 085-6899554
อบต.โนนสมบูรณ์

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
จ้างเหมาจัดทำเวทีโครงสร้างเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview7
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview7
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์