องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายบุญหนัก ทำนุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 084-4715701
นายดวน ภูมิภักดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 082-2176650
นายบัวกรรณ์ วรรณริโก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 093-7549949
นางสมจิตร บุญแน่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 082-2501527
account_box ฝ่ายสภา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พันจ่าเอก ตรีพงศ์ เสาร์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 085-6899554
นางวราภรณ์ สารพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 090-2657778
นางหทัยกาญจน์ วันแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 061-2698593
นายครรชิต บูระพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 080-7358482
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางธิติมา ศิริปรุ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 063-9072564
account_box สำนักปลัด
นางหทัยกาญจน์ วันแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 061-2698593
นายสุธาสินธ์ สอนสอาด
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 095-2095121
นายสุรบดี นามโสม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 086-8648139
นางสาวทัศมาพร โคตรตัสสา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 085-2540974
นางสาวอุรดา นามวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 085-4999599
นายพรชัย พุทธาสมศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 088-4652975
นางสาวจิราภรณ์ บุดดีศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 081-8793042
นางสาวศิริรัตน์ พลละคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคาติรัตน์ พิลารัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวชนัฐกานต์ บิณฑวิหค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญโฮม นันตะโน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวรัตยา นิรมล
คนงานทั่วไป
นางสาวศรีบัวทอง อุตโล
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนภัทร เสนานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเพ็ญศิริ โพธิ์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกัญญาภัค สิงห์คำ
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายครรชิต บูระพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 080-7358482
นายทรงพล ปาชิโร
นายช่างโยธา
นายกฤษณะ ภูชาคำ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายธนรักษ์ ศรีโกศล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางธิติมา ศิริปรุ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 063-9072564
นางอุดม นิรมล
ครู
นางสาวกฤติยาภรณ์ คชยาพันธ์
ครู
นางสาวนภาจรี คชยาพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
สิบเอกกชนุช วามนตรี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุจลิน อุตโล
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวขวัญตา แก้วเกะสบ้า
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์