องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
view_list โครงสร้างองค์กร
insert_drive_file โครงสร้างองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview54

account_box คณะผู้บริหาร
นายบุญหนัก ทำนุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 084-4715701
นายดวน ภูมิภักดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 082-2176650
นายบัวกรรณ์ วรรณริโก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 093-7549949
นางสมจิตร บุญแน่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 082-2501527
account_box ฝ่ายสภา
นายบุญยู้ หัตถวงษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
นายบุญมี คชยาพันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
นายอำนวย เอกทัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายสำราญ พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายศักดิ์ชัย พิณทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายเทพพร มานะโส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายอภิษฎา กุคำใส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นางตวงชั่ง จันทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พันจ่าเอก ตรีพงศ์ เสาร์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 085-6899554
นางวราภรณ์ สารพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 090-2657778
นางสุจินดา เหมลา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายครรชิต บูระพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางวราภรณ์ สารพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุทธิชา สุทธัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
นางสุจินดา เหมลา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 094-2600111
นายสุธาสินธ์ สอนสอาด
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 095-2095121
นายสุรบดี นามโสม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 086-8648139
นางสาวทัศมาพร โคตรตัสสา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 085-2540974
นายนิธิรัตนพร บุญห่อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 085-6127199
นายพรชัย พุทธาสมศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 088-4652975
นางสาวจิราภรณ์ บุดดีศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 081-8793042
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคาติยะ พิลารัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวชนัฐกานต์ บิณฑวิหค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวรัตยา นิรมล
คนงานทั่วไป
นางสาวศรีบัวทอง อุตโล
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางวราภรณ์ สารพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวปาวิสา กาญจนเสน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายวัฒนา ขอร่ม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายชาญวิทย์ สิงห์คง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนภัทร เสนานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเพ็ญศิริ โพธิ์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกัญญาภัค สิงห์คำ
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายครรชิต บูระพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 080-7358482
นายทรงพล ปาชิโร
นายช่างโยธา
นายธนรักษ์ ศรีโกศล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายทศพล ธานี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสุทธิชา สุทธัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางฐิตาภา ศิริปรุ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 063-9072564
นางอุดม นิรมล
ครู ค.ศ.2
นางสาวกฤติยาภรณ์ คชยาพันธ์
ครู ค.ศ.1
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวยุภา หวังยศ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุจลิน อุตโล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวขวัญตา แก้วเกะสบ้า
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์