องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สำนักปลัด
นางหทัยกาญจน์ วันแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 061-2698593
นายสุธาสินธ์ สอนสอาด
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 095-2095121
นายสุรบดี นามโสม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 086-8648139
นางสาวทัศมาพร โคตรตัสสา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 085-2540974
นางสาวอุรดา นามวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 085-4999599
นายพรชัย พุทธาสมศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 088-4652975
นางสาวจิราภรณ์ บุดดีศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 081-8793042
นางสาวศิริรัตน์ พลละคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคาติรัตน์ พิลารัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวชนัฐกานต์ บิณฑวิหค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญโฮม นันตะโน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวรัตยา นิรมล
คนงานทั่วไป
นางสาวศรีบัวทอง อุตโล
คนงานทั่วไป


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์