messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองคลัง
นางวราภรณ์ สารพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวปาวิสา กาญจนเสน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายชาญวิทย์ สิงห์คง
เจ้าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายวัฒนา ขอร่ม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายชาญวิทย์ สิงห์คง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนภัทร เสนานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเพ็ญศิริ โพธิ์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกัญญาภัค สิงห์คำ
คนงาน

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์