องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองคลัง
พันจ่าเอก ตรีพงศ์ เสาร์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวปาวิสา กาญจนเสน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายวิรัตน์ กาวดิลก
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนภัทร เสนานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเพ็ญศิริ โพธิ์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกัญญาภัค สิงห์คำ
คนงานทั่วไป


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์