องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle ศักยภาพ
ศักยภาพ
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ได้ถูกจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ออกเป็น ๔ ส่วนสำคัญ และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จำนวน 1 อัตรา 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จำนวน 1 อัตรา 3. สำนักงานปลัด อบต. - นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา - นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา - นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา - นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานส่งเสริมการเกษตร งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบันทึกข้อมูล งานกฎหมายและคดี และงานกิจการสภา ฯลฯ 4. กองคลัง - นักบริหารงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) - เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และงานธุรการ ฯลฯ 5. กองช่าง - นักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตรา - นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา - ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) - ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานข้อมูลการก่อสร้าง งานก่อสร้าง งานโยธา งานออกแบบและบริการข้อมูล งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานสาธารณูปโภค และงานผังเมือง ฯลฯ 6. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานกีฬาและนันทนาการ
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์