องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางฐิตาภา ศิริปรุ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 063-9072564
นางอุดม นิรมล
ครู ค.ศ.2
นางสาวกฤติยาภรณ์ คชยาพันธ์
ครู ค.ศ.1
นางสาวนภาจรี คชยาพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุจลิน อุตโล
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวขวัญตา แก้วเกะสบ้า
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์