องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง มีถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีต ทุกหมู่บ้าน และมีถนนดินหรือถนนลูกรัง บางส่วนภายในหมู่บ้าน โทรศัพท์สาธารณะ - 13 แห่ง ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน ยกเว้นไฟฟ้าเพื่อการเกษตรที่ประชาชนไปทำเกษตรในฤดูแล้ง ซึ่งบางครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เพื่อทำการเกษตร


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์