องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มารตรการการใช้ดุจพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนซับซ้อน
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์