องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างประปา-คุ้มสวนสุข บ้างกอกกลาง หมุ่ 8กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างประปา-คุ้มสวนสุข บ้างกอกกลาง หมุ่ 8กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒43500 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก จำนวน ๕๙ คน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ ก.พ. ๖๖ - ๓ เม.ย. ๖๖ (เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์/เว้นวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสมบูรร์ จำนวน ๒๙ คน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ ก.พ. ๖๖ - ๓ เม.ย. ๖๖ (เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์/เว้นวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนสวรรค์ จำนวน ๒๔ คน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ ก.พ. ๖๖ - ๓ เม.ย. ๖๖ (เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์/เว้นหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อจ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน วันละ ๑๖,๐๐๐.- บาท จำนวน ๕ วัน ตโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕7 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางไปวัดโนนงาม บ้านโนนงาม หมู่๙ ตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับแจกจ่ายเด็กในตำบลโนนสมบูรณ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๘ รายการ (ตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อเหมาจัดทำสิ่งพิมพ์ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาจัดทำสิ่งพิมพ์ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อเหมาจัดทำสิ่งพิมพ์ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต อบต.โนนสมบูรณ์ จำนวน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โนนสมบูรณ์ จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต อบต.โนนสมบูรณ์ จำนวน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โนนสมบูรณ์ จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต อบต.โนนสมบูรณ์ จำนวน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โนนสมบูรณ์ จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนชองประชาชนในการเดินทางไปมาได้สะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น (การลงแขกเกี่ยวข้าว) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐กิโลวัตต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก จำนวน ๕๙ คน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๖๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๖๕ - ๓ ก.พ. ๖๖ (เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์/เว้นวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต อบต.โนนสมบูรณ์ จำนวน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โนนสมบูรณ์ จำนวน ๓ แห่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต อบต.โนนสมบูรณ์ จำนวน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โนนสมบูรณ์ จำนวน ๓ แห่ง (ช่วงเปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ ๑ ? ๓๐ พ.ย. ๖๕ ) จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต อบต.โนนสมบูรณ์ จำนวน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โนนสมบูรณ์ จำนวน ๓ แห่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก จำนวน ๕๙ คน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๖๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๖๕ - ๓ ก.พ. ๖๖ (เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์/เว้นวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนสวรรค์ จำนวน ๒๔ คน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๖๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๖๕ - ๓ ก.พ. ๖๖ (เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์/เว้นหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสมบูรณ์ จำนวน ๒๙ คน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๖๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๖๕ - ๓ ก.พ. ๖๖ (เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์/เว้นวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
1 - 50 (ทั้งหมด 75 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์