ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสมบูรณ์ จำนวน ๓๘ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง