ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก จำนวน ๕๘ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง