ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนสวรรค์ จำนวน ๒๐ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง