ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร สำนักปลัด เพื่อสำหรับใช้งานในห้องนายก อบต.โนนสมบูรณ์ และห้องปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง