ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง