ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น (การลงแขกเกี่ยวข้าว) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง