ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสมบูรณ์ จำนวน ๓๔ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง