ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก จำนวน ๖๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง