องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
view_headline กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file พระราชบัญญัติ กำหนกแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์