สารจากนายก อบต.โนนสมบูรณ์

"ผมนายสมควร จารีย์"

สารจากนายก อบต.โนนสมบูรณ์

ตลอดระยะเวลาที่ผมได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ผมและคณะทำงาน ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตั้งไว้ การพัฒนาตำบลโนนสมบูรณ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รณรงค์พิทักษ์คุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนเมือง และในด้านการศึกษา ได้พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับประเทศ ซึ่งล้วนมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น การเจริญเติบโตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้การดำเนินโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์สามารถดำเนินกิจกรรมครอบคลุมถึงแนวนโยบาย ในการพัฒนา...
คำถาม วันที่
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

หน้าหลัก · ติดต่อผู้ดูแล
nonsombun.go.th © 2016 Powerd By KDwebsite
สำหรับผู้ดูแลระบบ
คลิกเพื่อดูแผนที่
045-210628-29
045-210628 ต่อ 18
sirirat-to@hotmail.com